MİLCAN TURİZM TARIM SAN. VE TİC. A.Ş. 

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

MİLCAN TURİZM TARIM SAN. VE TİC. A.Ş. olarak özel hayatın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle, sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz.

 1. Veri Sorumlusu

MİLCAN TURİZM TARIM SAN. VE TİC. A.Ş olarak (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz,

 • Konaklama hizmetine ilişkin süreçlerin yürütülmesi,
 • BN Thermal Otel’in satış ve pazarlama politikalarının yürütülebilmesi için kullandığı çevrimiçi yazılım sistemlerine kaydedilmesi,
 • BN Thermal Otel tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,
 • BN Thermal Otel nezdinde rezervasyon işlemlerinizin tamamlanabilmesi ve müşteri dosyasının hazırlanması sürecinin yürütülmesi için sizinle iletişime geçilmesi,
 • Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi ve artırılmasının sağlanması,
 • BN Thermal Otel ürün ve hizmetlerine ilişkin varsa şikâyet ve önerilerin toplanması ve değerlendirilmesi,
 • BN Thermal Otel tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlere önerilmesi; ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
 • İş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi,
 • BN Thermal Otel giriş-çıkışlarının kontrolünün gerçekleştirilmesi ve ortak kullanım alanlarının güvenliğinin sağlanması,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi,

amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebepleri dahilinde aşağıda yer alan kişisel verileriniz işlenmektedir.

 • Kimlik ve iletişim bilgileriniz; Ad, soyadı, TCKN, pasaport vb. bilgileriniz ile e-posta adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası, kimliğinizde yer alan bilgileriniz, adres bilgileriniz
 • Görsel ve işitsel kayıtlarınız; Fotoğrafınız, çağrı merkezi kayıtlarınız
 • Finansal bilgileriniz; Şirketimizden almış olduğunuz hizmetlere dair finansal kayıtlar veya ödeme bilgileriniz
 • Güncel ve geçmiş işlem bilgileriniz; mevcut veya geçmişteki rezervasyonunuza dair konaklama bilgileriniz.
 • Talep ve şikâyet bilgileriniz; Şirket’in sunduğu hizmetlere ilişkin olarak tarafımıza iletmiş olduğunuz talep ve şikâyetlere dair yazılı veya sözlü kayıtlar ya da mevcut bir rezervasyonunuzu ilgilendiren özel istekleriniz
 • Üyelik bilgileriniz; rezervasyon ve özellikle SPA hizmetlerinin tamamlanabilmesi adına gerekli üyelik bilgileriniz,
 • Özel nitelikli kişisel verileriniz; konaklamanız sırasında özel ihtiyaçlarınızın olmasına sebebiyet olabilecek bir sağlık durumunuz olması durumunda ya da hastalığınız sebebiyle rezervasyon değişikliği veya iptali talebinde bulunmanız halinde özel nitelikli kişisel veri niteliğinde olan sağlık bilgilerinizi işleyebiliriz.

Kişisel verileriniz, BN Thermal Otel hizmetlerine yönelik kampanya ve yenilikler hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla KVKK ve Elektronik Ticaret Kanunu’nda belirtilen hukuki sebepler uyarınca açık rızanız alınarak işlenecektir.

Özel nitelikli kişisel verileriniz, hizmet sunulacak kişinin kimlik doğrulamasının yapılabilmesi ve SPA masaj hizmeti ile cilt bakım hizmetlerinin sağlıklı şekilde sunulabilmesi amaçlarıyla KVKK’nın 6 (2) maddesinde belirtilen hukuki sebep uyarınca misafirin açık rızası alınarak işlenecektir.

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılacaktır:

 • İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve anlaşmalı bağımsız denetim hizmeti alınan firma ile paylaşılabilecektir.
 • Hizmetlere dair ücretlerin tahsilatı kapsamında finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla, gerekmesi halinde noter, icra daireleri, mahkemeler ve/veya yetkili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilecektir.
 • Sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla gerekmesi veya talep edilmesi halinde, ilgili kurum, kuruluş ya da anlaşmalı firmalar ile paylaşılacaktır.
 • Şirket tarafından kullanılan sistemlerin bakım-destek hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla yazılım sahibi anlaşmalı firma ile paylaşılacaktır.
 • Şirket hizmetlerimiz kapsamında ulaşım hizmeti sunan şirketler, ve/veya organizasyon hizmeti sunan şirketler ve transfer hizmetleri almış olduğumuz tedarikçi şirketlerimiz gibi tedarikçilerimiz ile kişisel bilgilerinizi paylaşılacaktır.
 • Otelde bırakılan ve unutulan eşyaların teslim edilmesi amacıyla anlaşmalı kargo şirketi ile paylaşılacaktır.
 • Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir.

Kişisel verileriniz, aşağıda yer alan amaçlar ile KVKK’nın 6 (2) maddesinde belirtilen hukuki sebep uyarınca “açık rızanız alınarak” aktarılacaktır.

 • Sağlık bilgilerinize ilişkin özel nitelikli kişisel verileriniz (sağlık bilgileriniz BN Thermal Otel rezervasyon işlemlerinin tamamlanabilmesi amacıyla işlenmektedir), işbu Aydınlatma Metninde yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 6. maddesi 2. fıkrası kapsamında açık rıza şartının sağlanması veya 6. maddenin 3. fıkrası uyarınca sadece sır saklama yükümlülüğü altında bulunan yetkili kişilerce kamu sağlığının korunması, konaklama sırasında acil müdahale gerektirebilecek sağlık hizmetlerinin yürütülmesi, konaklamanızın planlanması ve yönetimi ile hizmetlerimizin sağlıklı şekilde sunulabilmesi amaçlarıyla açık rızanız alınarak işlenecektir.
 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, bu metnin (c) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) ve 6 (2) maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde edilmektedir:

 • İlgili kişi tarafından form doldurulması, e-posta iletisi gönderilmesi, telefon araması ile iletişime geçilmesi, internet sitesinin ziyaret edilmesi ve sosyal medya platformları üzerinden irtibata geçilmesi.
 • Online satış platformları, turizm acenteleri, organizasyon firmaları, fuar veya seminer ziyaretlerinde kartvizit paylaşımları, çözüm ortağı kurum veya kuruluşlar aracılığıyla iletilmesi.
 • BN Thermal Otel bünyesinde tesis giriş-çıkış ve ortak alanlarında bulunan güvenlik kamera kayıtları aracılığıyla elde edilmesi.
 1. KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız bulunmakta olup; bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,

 • “Iğdır Mahallesi Iğdır sk. No:585 A Akdeniz/Mersin” adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,

[email protected] şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden,

 • kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
 • güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle

[email protected]  adresine elektronik posta göndererek

veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

 1. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Kişisel verilerin işleme amacının ortan kalkması, Kanunlar ve ilgili sair mevzuat kapsamında belirlenen zorunlu saklama sürelerinin dolmasıyla bilirlikte kişisel verileri siler, yok eder, imha eder veya anonim hale getirir.

 1. Değişiklik ve Güncellemeler

İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya BN Thermal Otel kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir.

Aydınlatma Metninin en güncel haline https://www.bnhotels.com.tr/kvkk/Aydinlatma-metni.pdf ve https://www.bnhotels.com.tr/kvkk/Cerez-Politikasi.pdf adresinden ulaşılabilecektir.